pohrebnictvo-hlohovec.sk O nás Online parte Virtuálne cintoríny Pohrebné a cintorínske služby Rady pre pozostalých FAQ Zákon o pohrebníctve Ochrana súkromia Mapa stránok Kontakt

© 2020 pohrebnictvo-hlohovec.sk

O NÁS

Dobré meno a dôveru zákazníkov si naša spoločnosť úspešne buduje od r. 1992.

Vysoká miera empatie, individuálny prístup, rešpektovanie práva na zachovanie ľudskej dôstojnosti v každej situáciia v každom čase ako i neustále vzdelávanie a aplikácia nových poznatkov v oblasti poskytovania pohrebnýcha cintorínskych služieb sú základným predpokladom vysoko profesionálneho výkonu služieb, ktoré naša spoločnosťposkytuje už 25 rokov.

Kvalita nami poskytovaných služieb v oblasti cintorínskych služieb bola potvrdená niekoľkonásobným víťazstvom vovýberových konaniach na správcu pohrebísk Hlohovec a m.č. Šulekovo, kde pôsobíme od roku 1992.

Online parte

E-shop kvetín

Prispieť darom

Úmrtia v našom regióne

Vybavenie

Personálne vybavenie:

8 stálych zamestnancov

Technické vybavenie:

3 pohrebné vozidlá
Komplexné technické vybavenie pre výkon správy pohrebísk

Referencie

Zakladajúci člen Slovenskej živnostenskej komory, Člen SAPaKS

Pohrebné služby

Ochrana piety a dôstojnosti zomrelých je založená na mravných hodnotách...

Ochrana piety a dôstojnosti zomrelých je založená na mravných hodnotách, solidárnej starostlivosti o pozostalých,úcte k ľudskému telu a rešpektovaní náboženských tradícií, bez ktorých sa žiadna spoločnosť nezaobíde.


Základným pilierom našej spoločnosti je právo na dôstojné zaobchádzanie s ľudskými ostatkami, pričom za nástrojzachovania ľudskej dôstojnosti považujeme profesionálny výkon pohrebnej služby, ktorú poskytujeme na najvyššejúrovni, v súlade s platnou legislatívou.


Pohrebné služby, v zmysle § 8 zákona 131/2010 Z.z. o pohrebníctve naša spoločnosť poskytuje na vysokoprofesionálnej úrovni založenej na dlhoročných skúsenostiach. Ide predovšetkým o:

Cintorínske služby

Pohrebiská radíme k najvýznamnejším svedectvám o existencii ľudskej civilizácie.

Prevádzkovanie pohrebiska môžeme z hľadiska zabezpečenia verejných služieb zaradiť ku kategórii spoločenskýchslužieb a činností pre obyvateľstvo, pričom samotný výkon tejto služby býva v odbornej literatúre označovaný tiežpojmom komunálna resp. miestna verejná služba. Základným predpokladom poskytovania služieb pri prevádzkovanípohrebiska je všeobecný záujem.


Zriadenie a zabezpečenie prevádzkovania verejného pohrebiska je povinnosťou obcí v zmysle zákonao pohrebníctve, pričom správu a prevádzkovanie môžeme považovať za službu občanom. Výkon činnosti správypohrebiska je podmienený zo zákona 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v SR získaním oprávnenia o odbornejspôsobilosti v zmysle § 26 a prevádzkovateľ je povinný dodržiavať prevádzkový poriadok príslušného pohrebiska.

Potrebujete poradiť s postupom pri úmrtí blízkej osoby?

Rady pre pozostalých

Kontaktný formulár

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať!

Správa bola úspešne odoslaná!

Všetky položky označené symbolom * sú povinné!

Všetky položky označené symbolom * sú povinné pre odoslanie formuláru.