pohrebnictvo, pohrebnictvo schottert, pohrebnictvo hlohovec, pohrebna sluzba, pohrebna sluzba schottert, pohrebna sluzba hlohovec, pohrebne sluzby, funerio
Pohrebná služba Tibor Schottert Opustili nás Služby Poradenstvo Kvety Blog Virtuálna prehliadka Kontakt

© 2024 Funus.sk

Pohrebná služba Tibor Schottert

O nás

Dobré meno a dôveru zákazníkov si naša spoločnosť úspešne buduje od r. 1992.


Vysoká miera empatie, individuálny prístup, rešpektovanie práva na zachovanie ľudskej dôstojnosti v každej situáciia v každom čase ako i neustále vzdelávanie a aplikácia nových poznatkov v oblasti poskytovania pohrebnýcha cintorínskych služieb sú základným predpokladom vysoko profesionálneho výkonu služieb, ktoré naša spoločnosťposkytuje už 25 rokov.


Kvalita nami poskytovaných služieb v oblasti cintorínskych služieb bola potvrdená niekoľkonásobným víťazstvom vovýberových konaniach na správcu pohrebísk Hlohovec a m.č. Šulekovo, kde pôsobíme od roku 1992.


O nás

Otváracie hodiny

Pondelok: 08:00 - 16:00

Utorok: 08:00 - 16:00

Streda: 08:00 - 16:00

Štvrtok: 08:00 - 16:00

Piatok: 08:00 - 16:00

Sobota: Zatvorené

Nedeľa: Zatvorené


Kontakt

Pohrebné služby


Ochrana piety a dôstojnosti zomrelých je založená na mravných hodnotách...


Ochrana piety a dôstojnosti zomrelých je založená na mravných hodnotách, solidárnej starostlivosti o pozostalých,úcte k ľudskému telu a rešpektovaní náboženských tradícií, bez ktorých sa žiadna spoločnosť nezaobíde.


Základným pilierom našej spoločnosti je právo na dôstojné zaobchádzanie s ľudskými ostatkami, pričom za nástrojzachovania ľudskej dôstojnosti považujeme profesionálny výkon pohrebnej služby, ktorú poskytujeme na najvyššejúrovni, v súlade s platnou legislatívou.


Pohrebné služby, v zmysle § 8 zákona 131/2010 Z.z. o pohrebníctve naša spoločnosť poskytuje na vysokoprofesionálnej úrovni založenej na dlhoročných skúsenostiach. Ide predovšetkým o:

Cintorínske služby


Pohrebiská radíme k najvýznamnejším svedectvám o existencii ľudskej civilizácie.


Prevádzkovanie pohrebiska môžeme z hľadiska zabezpečenia verejných služieb zaradiť ku kategórii spoločenskýchslužieb a činností pre obyvateľstvo, pričom samotný výkon tejto služby býva v odbornej literatúre označovaný tiežpojmom komunálna resp. miestna verejná služba. Základným predpokladom poskytovania služieb pri prevádzkovanípohrebiska je všeobecný záujem.


Zriadenie a zabezpečenie prevádzkovania verejného pohrebiska je povinnosťou obcí v zmysle zákonao pohrebníctve, pričom správu a prevádzkovanie môžeme považovať za službu občanom. Výkon činnosti správypohrebiska je podmienený zo zákona 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v SR získaním oprávnenia o odbornejspôsobilosti v zmysle § 26 a prevádzkovateľ je povinný dodržiavať prevádzkový poriadok príslušného pohrebiska.

Funus.sk

Digitálna spomienka s úctou...

Funus.sk

Partneri

Spolupracujeme s...

  • Funus.sk
  • SAPaKS
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #