pohrebnictvo, pohrebnictvo schottert, pohrebnictvo hlohovec, pohrebna sluzba, pohrebna sluzba schottert, pohrebna sluzba hlohovec, pohrebne sluzby, funerio
Pohrebná služba Tibor Schottert Opustili nás Služby Poradenstvo Kvety Blog Virtuálna prehliadka Kontakt

© 2023 Funerio.sk

Pohrebné a cintorínske služby

 

Pohrebné služby:

 

Ochrana piety a dôstojnosti zomrelých je založená na mravných hodnotách, solidárnej starostlivosti o pozostalých, úcte k ľudskému telu a rešpektovaní náboženských tradícií, bez ktorých sa žiadna spoločnosť nezaobíde.

 

Základným pilierom našej spoločnosti je právo na dôstojné zaobchádzanie s ľudskými ostatkami, pričom za nástroj zachovania ľudskej dôstojnosti považujeme profesionálny výkon pohrebnej služby, ktorú poskytujeme na najvyššej  úrovni, v súlade s platnou legislatívou.

 

Pohrebné služby, v zmysle § 8 zákona 131/2010 Z.z. o pohrebníctve naša spoločnosť poskytuje na vysoko profesionálnej úrovni založenej na dlhoročných skúsenostiach a individuálnych potrebách jednotlivých zákazníkov. Ide predovšetkým o:

 

 • prevoz zomrelého z miesta úmrtia do miesta pochovania
 • úpravu zomrelého (umývanie, obliekanie, úprava vizáže)
 • vybavenie potrebných administratívnych úkonov (matrika)
 • zabezpečenie truhly, vencov a kvetinovej výzdoby
 • výrobu smútočných oznámení
 • zabezpečenie chladiaceho zariadenia
 • výkopové práce v mieste pochovania
 • úpravu hrobového miesta  po ukončení pohrebného obradu
 • zabezpečenie hudobnej produkcie počas pohrebného obradu
 • zabezpečenie obradníka
 • komplexné poradenstvo s ohľadom na individuálne potreby zákazníka

 

Kremácia

 

V rámci kompletného poskytovania pohrebných služieb, ponúkame zabezpečenie spopolnenia ľudských pozostatkov v spolupráci s krematóriami, ktoré samotné spopolnenie vykonávajú v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

 

Kremácia ľudských pozostatkov v súčasnosti zohľadňuje pozitívny prínos najmä z hľadiska priestorového – úsporu plôch pre cintoríny, ako i hľadisko flexibility a mobility – uloženie resp. premiestnenie urny na ktoromkoľvek pohrebisku.

 

Cintorínske služby

 

Pohrebiská radíme k najvýznamnejším svedectvám o existencii ľudskej civilizácie.

 

Prevádzkovanie pohrebiska môžeme z hľadiska zabezpečenia verejných služieb zaradiť ku kategórii spoločenských služieb a činností pre obyvateľstvo, pričom samotný výkon tejto služby býva v odbornej literatúre označovaný tiež pojmom komunálna resp. miestna verejná služba. Základným predpokladom poskytovania služieb pri prevádzkovaní pohrebiska je všeobecný záujem.

 

Zriadenie a zabezpečenie prevádzkovania verejného pohrebiska je povinnosťou obcí v zmysle zákona o pohrebníctve, pričom správu a prevádzkovanie môžeme považovať za službu občanom. Výkon činnosti správy pohrebiska je podmienený zo zákona 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v SR získaním oprávnenia o odbornej spôsobilosti v zmysle § 26 a prevádzkovateľ je povinný dodržiavať prevádzkový poriadok príslušného pohrebiska. Viac informácií nájdete tu.

 

Medzi činnosti zahrnuté do prevádzkovania pohrebiska, ktoré vykonáva naša spoločnosť z titulu povereného správcu pohrebiska Hlohovec a m.č. Šulekovo sú najmä :

 

● výkopové práce súvisiace s pochovávaním a exhumáciou

● správa pohrebiska

● správa márnice, domu smútku a ostatných hospodárskych budov

● vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska, uzatváranie nájomných a podnájomných zmlúv, vyberanie poplatku za nájom hrobového miesta, prideľovanie nových hrobových miest

● kontrola dodržiavania prevádzkového poriadku v zmysle VZN mesta Hlohovec

● údržba komunikácií a zelene v areáli pohrebiska,  zvoz odpadkov v areáli pohrebiska do VKK

 

Zvláštnu pozornosť pri prevádzkovaní pohrebiska venujeme otázkam ochrany verejného zdravia.  Základom sú jasne zadefinované pravidlá zodpovednosti,  pričom dodržiavame základný rámec zdravie – bezpečnosť – dobré pracovné podmienky.

Funerio.sk

Digitálna spomienka s úctou...

F U N E R I O . S K

Partneri

Spolupracujeme s...

 • Funerio.sk
 • SAPaKS
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #